Cookie Policy

Toon De Somer, Toon De Somer (Classo Nv)
BTW nr: 0447579279, gevestigd aan Bredastraat 127 BE-2060 ANTWERPEN, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

http://www.toondesomer.com Bredastraat 127 BE-2060 ANTWERPEN +32 3 647 26 08
Toon De Somer (Classo Nv) is de Functionaris Gegevensbescherming van Toon De Somer Hij/zij is te bereiken via
info@desomer.be
Persoonsgegevens die wij verwerken

Toon De Somer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– <a href=”https://www.desomer.be/wp-content/uploads/2018/04/Ontwerp_aanbeveling_cookies.pdf” rel=”noopener” target=”_blank”>Facebook Pixel tracking</a>
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@desomer.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Toon De Somer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Toon De Somer neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Toon De Somer) tussen zit. Toon De Somer gebruikt de volgende computerprogramma’s of
-systemen: Windows, Office, Adobe Creative Suite, Google Analytics, Google Adwords, Google Remarketing, WordPress, Hubspot

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Toon De Somer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende van persoonsgegevens: Bewaartermijn 3 jaar > Reden: klantenservice aan te bieden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Toon De Somer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Toon De Somer
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Toon De Somer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. Toon De Somer gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek
aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het
plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of
de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
– Cookie: Google Analytics Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar
– Cookie Google Adwords Functie: adverteer cookie die websitebezoek adverteert. (SEA/SEM)
– Cookie Google Adwords Remarketing Functie: adverteer cookie die websitebezoek volgt om gerichte advertenties te sturen.
– Facebook Pixel Functie: Bepaald de doelgroep van websitebezoekers
– Hubspot cookie Functie: ERP opvolging klantendatabase. Volgt acties van klanten op voor leadgeneration.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u
zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur
dan een gespecificeerd verzoek naar info@desomer.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. Toon De Somer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek
reageren. Toon De Somer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Toon De Somer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met
onze klantenservice of via info@desomer.be


Toon De Somer, Toon De Somer (Classo Nv)
VAT no: 0447579279, located at Bredastraat 127 BE-2060 ANTWERP, is responsible
for the processing of personal data as shown in
this privacy statement.
Contact details:

http://www.toondesomer.com Bredastraat 127 BE-2060 ANTWERP +32 3 647 26 08
Toon De Somer (Classo Nv) is the Data Protection Officer of Toon De Somer He / she can be reached via
info@desomer.be
Personal data that we process

Toon De Somer processes your personal data by using our services and / or you
this is provided to us. Below you will find an overview of the personal data we have
processing:

– First and last name
– Sex
– Address data
– Telephone number
– E-mail address
– IP address
– Other personal data that you actively provide for example through a profile on this website
to make, in correspondence and by telephone
– Location data
– Information about your activities on our website
– <a href=”https://www.desomer.be/wp-content/uploads/2018/04/Design_device_cookies.pdf” rel=”noopener” target=”_blank”> Facebook Pixel tracking </a>
– Data about your surfing behavior across various websites (eg because this company
is part of an ad network)

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors
younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. We can not, however
Check if a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the
online activities of their children, so that data about children is not collected
without parental consent. If you are convinced that we are without that permission
have collected personal information about a minor, please contact us via
info@desomer.be, we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

Toon De Somer processes your personal data for the following purposes:

– Sending our newsletter and / or advertising brochure
– You can call or e-mail if necessary to carry out our services

Automated decision-making

Toon De Somer takes decisions [on / not] on matters based on automated processing
that can have (significant) consequences for people. These are decisions that become
taken by computer programs or systems, without a person there (for example, one
employee of Toon De Somer) is in between. Toon De Somer uses the following computer programs or
systems: Windows, Office, Adobe Creative Suite, Google Analytics, Google Adwords, Google Remarketing, WordPress, Hubspot

How long we store personal data

Toon De Somer does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the goals
realize for which your data is collected. We use the following storage periods for the
following of personal data: Retention period 3 years> Reason: offer customer service.

Sharing personal data with third parties

Toon De Somer does not sell your information to third parties and only provides it if necessary
is for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.
With companies that process your data in our order, we will conclude a processor agreement
to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Toon De Somer
remains responsible for these processing operations.

Cookies, or similar techniques, that we use

Toon De Somer uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small one
text file that is stored in your browser during the first visit to this website
computer, tablet or smartphone. Toon De Somer uses cookies with a purely technical one
functionality. These ensure that the website works properly and that for example your
preference settings are remembered. These cookies are also used to properly update the website
let it work and optimize it. In addition, we place cookies that control your surfing behavior
so that we can offer customized content and ads. On your first visit
on our website we have already informed you about these cookies and asked permission for it
placing it. You can opt out of cookies by your

configure the internet browser so that it no longer saves cookies. In addition, you can also have all
information that has been previously saved through your browser settings
remove. For an explanation, see:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies are also placed on this website by third parties. These are for example advertisers and / or
the social media companies. Below an overview:
– Cookie: Google Analytics Function: Analytis

cookie that measures website visits Retention period: 2 years – Cookie Google Adwords Function: advertise cookie that advertises website visit. (SEA / SEM) – Cookie Google Adwords Remarketing Function: advertise cookie that follows website visit to send targeted ads.- Facebook Pixel Function: Determines the target group of website visitors- Hubspot cookie Function: ERP follow-up customer database. Follows customer actions for lead generation. View, modify or delete data You have the right to view, correct or delete your personal data. You can do this yourself through the personal settings of your account. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by our company and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you. If you wish to make use of your right of objection and / or right to data portability or if you have other questions / comments about the data processing, please send a specified request to info@desomer.be. In order to ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your identity document with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. Toon De Somer will respond to your request as quickly as possible, but in any case within four weeks. Toon De Somer also wants to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe we protect personal dataToon De Somer takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss to prevent unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or that there are indications of abuse, please contact our customer service or via info@desomer.be